Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), KOMUNALAC d.o.o.  objavljuje

OBAVIJEST

Prema članku 13. Zakona o javnoj nabavi:

(1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

  1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
  2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i
  3. druge osobe iz članka 24. stavak 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.

(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada ja u odnosu s gospodarskim subjektom  iz stavka 1. ovoga članka i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa u sprječavanju sukoba interesa.

(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.

(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

Slijedom navedenog, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima KOMUNALAC d.o.o.  kao sektorski naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa možete pogledati ovdje

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa možete pogledati ovdje

Skip to content