Reciklažno dvorište

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PAKRAC

 

Od 5.mjeseca 2020.godine na lokaciji Odlagališta Crkvište Pakrac (Krndija) otvoreno je Reciklažno dvorište Grada Pakraca.

Pravo na korištenje usluga reciklažnog dvorišta (u daljnjem tekstu: RD)  u Pakracu  imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Pakraca i Lipika koje su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kategorije kućanstava i privrede uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

U reciklažno dvorište odlaže se otpad prema popisu vrsta otpada izloženom na ulaznoj ploči reciklažnog dvorišta (popis vrsta otpada i u letku u nastavku teksta).

 

Besplatno u neograničenim količinama predati mogu ove vrste otpada:

Papir i kartona, – pet ambalažu, – foliju/najlon (prozirnu), – metale, – elektronički i elektronski otpad, – auto gume, – metale.

Glomazni otpad do 5 m3 godišnje.

Građevinski otpad iz kućanstava odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Sve ostale vrste otpada – neopasni do 30 kg/mjesec, – opasni do 5 kg/mjesec