Odlagalište

Odlagalište

Odlagalište komunalnog i neopasnog otpada Crkvište Pakrac

Lokacija odlagališta “Crkvište” nalazi se na istoimenom brežuljku na istočnoj padini Pakračke gore na oko 260 m nad morem u neposrednoj blizini grada Pakraca.

Teren na tom području pokriven je gustom šumom i vjerojatno debelim pedološkim pokrivačem. Odlagalište je smješteno neposredno uz državnu prometnicu D-5 kojom su Lipik i Pakrac povezani s Daruvarom i dalje prema sjeveru.

Udaljenost predmetnog odlagališta od središta grada Pakraca je oko 4 km, a od grada Lipika oko 7 km. Najbliža naseljena mjesta ovom odlagalištu su naselje Majur udaljeno oko 1.5 km, te naselja Omanovac i Kusonje koji su od istog udaljeni oko 2 km.

Odlagalište se koristi od 1989.g; za odlaganje komunalnog otpada iz spomenutih gradova i pripadajućih naselja. Ukupna površina prekrivena komunalnim otpadom na lokaciji Crkvište je oko 1,2 ha i na njoj je odloženo oko 59.500,00 t otpada.

Ulaz na odlagalište je sa zapadne strane, a dolazi se internom prometnicom koja je spojena na županijsku cestu Pakrac-Daruvar.

Sanacija odlagališta

Početkom 2016. godine sukladno javnom natječaju sklopili su se ugovori sa Izvođačem radova, stručnim i projektantskim nadzorom za izvođenje radova na sanaciji starog odlagališnog prostora te izgradnji nove kazete na novonastali otpad i reciklažnog dvorišta.

Izvođač radova: Radnik d.d. Križevci / Koming d.o.o. Koprivnica
IStručni nadzor: Cip d.o.o. Virovitica
IProjektantski nadzor: Ecoina d.o.o. Zagreb

Radovi na sanaciji su počeli u mjesecu travnju 2016.god., a završili u prosincu 2018. Zbog izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole, tehničkom pregledu se pristupilo tek u ožujku 2020., kada je i izdana Uporabna dozvola.

Ukupna investicija radova i nadzora oko 13.000.000,00 kn, sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetiku 90% te Gradova Lipika i Pakraca 5% svaki.
Skip to content