Osnovni podaci

 

Profil tvrtke

Tvrtka / Naziv: 
Komunalac d.o.o.

Sjedište:
Ulica križnog puta 18, 34550 PAKRAC

Osnivač:
Grad Pakrac i Grad Lipik

Djelatnost (NKD 2007.):
Opskrba prirodnim plinom
Prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada
Stanoupravljanje + pričuva
Održavanje groblja
Dimnjačarska služba

Kontakt podaci: osoba ovlaštena za zastupanje društva

Josip Bišćanin – direktor – zastupa društvo samostalno i pojedinačno

MBS:

Matični broj poslovnog subjekta (DZS):

OIB: 01617722870

MB: 3047881

Telefon: +385 (0)34 411-225

Fax: +385 (0)34 411-337

e-mail: komunalac-pakrac@komunalac-pakrac.hr

web adresa: https://komunalac-pakrac.hr/