Zakoni i propisi za područje plina

Distribucija plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga. Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/1314/14)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 158/13)
 3. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 158/13)
 4. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 5. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 158/13)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 38/14)
 7. Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
  (Narodne novine, br. 151/0813/092/11)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13158/13)
 10. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb
  (Narodne novine, br. 102/13)
 12. Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj
  (Narodne novine, br. 92/09)
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 28/14)
 14. Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 15. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 29/14)
 16. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 17. Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 18. Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
  (Narodne novine, br. 29/14)
 19. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 20. Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 137/1112/1215/12)
 21. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 38/12)
 22. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 12/201302/2014)
 23. Mrežna pravila transportnog sustava
  (PLINACRO, 12/2013)
 24. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2013)