Općenito o gospodarenju otpadom

KOMUNALAC d.o.o. PAKRAC – GOSPODARENJE OTPADOM

 

Podatci o davatelju usluge:

Naziv: Komunalac d.o.o. Pakrac

Sjedište: Pakrac

Adresa: Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac

OIB: 01617722870

MBS:050031753

Tel/Fax: 034/411-225, 034/411-337

Email: komunalac-pakrac@komunalac-pakrac.hr

 • Komunalac d.o.o. Pakrac tvrtka koja obavlja djelatnosti sakupljanja, prijevoza, obrade, zbrinjavanja i druge djelatnosti u sektoru gospodarenja otpadom na područjima Gradova Lipika i Pakraca.

Grad  Pakrac sa pripadajućim naseljima broji oko 8460 stanovnika dok Grad Lipik 6170 što je ukupno oko 14 630 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011 god.)

U Gradu Pakracu od 8460 stanovnika njih 8310 obuhvaćeno je javnom uslugom gospodarenja otpada što znači da samo 150 stanovnika nije obuhvaćeno javnom uslugom.

Obuhvaćena naselja: Grad Pakrac, Badljevina, Batinjani, Donja Obrijež, Donji Grahovljani, Dragović, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Mali Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Prekopakra, Stari Majur, Španovica, Toranj, Veliki Banovac.

Naselja koja nisu obuhvaćena javnom uslugom: Branešci, Brusnik, Bučje, Cikote, Glavica, Koturić, Kričke, Mali i Veliki Budići, Ožegovci, Popovci, Rogulje i Tisovac.

Što znači da samo 1,77 % stanovništva Grada Pakraca nije obuhvaćeno javnom uslugom.

U Gradu Lipiku od 6170 stanovnika njih 6060 obuhvaćeno je javnom uslugom gospodarenja otpadom dok njih 110 nije obuhvaćeno javnom uslugom.

Obuhvaćena naselja: Grad Lipik, Antunovac, Brekinska, Brezine, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gaj, Japaga, Skenderovci, Strižičevac, Klisa, Kukunjevac, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci i Šeovica.

Naselja koja nisu obuhvaćena javnom uslugom: Bjelanovac, Bujavica, Gornji Čaglić, Jagma, Korita, Kovačevac, Livađani i Subocka.

Što znači da samo 1,78 % stanovništva nije obuhvaćeno javnom uslugom.

Komunalac d.o.o. Pakrac u sustavu javne usluge gospodarenja otpadom ima 6917 korisnika.

Javna usluga je dostupna u sve dane osim subote, nedjelje i blagdana.

 • Komunalac d.o.o. Pakrac u sklopu gospodarenja otpada sakuplja, prijevozi i zbrinjava razne vrste otpada: – miješani komunalni otpad, – biorazgradivi otpad, – ostali otpad koji nije biorazgradiv, – otpad s pjeskolova, – ostatci na sitima i grabljama, – glomazni otpad, – papir i karton, – plastičnu ambalažu, – staklena ambalaža, – tekstilni otpad, – metalni otpad.
 • Miješani komunalni otpad je otpad nastao iz kućanstava, ugostiteljstva i privrede koji se sakuplja u posudama i spremnicima od 120 do 1100 litara. Prikuplja se svaki radni dan od ponedjeljka do petka sa dva specijalna vozila za prijevoz otpada IVECO ML, dok se iz kontejnera od 5000 litara(industrije, tvrtke i sl.) odvozi po potrebi specijalnim vozilom za prijevoz kontejnera.
 • Biorazgradivi otpad i ostali otpad koji nije biorazgradivi su vrste otpada koje najčešće nastaju na mjesnim grobljima te se odvoze i zbrinjavaju po potrebi.

Prikupljaju se u kontejnerima od 5000 lit, sa specijalnim vozilom za odvoz kontejnera.

Osim mjesnih groblja biorazgradivi otpad od sredine 2018. godine prikuplja se i iz stambenih zgrada iz posuda postavljenih za tu vrstu otpada (660 lit smeđe boje) na javnim površinama uz stambene zgrade, te iz domaćinstva od korisnika koji tu vrstu otpada ne kompostiraju kod kuće nego je predaju davatelju usluge.

 • Glomazni otpad odvozi se po potrebi tj. pozivu korisnika usluge sakupljanja i zbrinjavanja Komunalnog otpada.
 • Otpad s pjeskolova i Ostatci na sitima i grabljama su vrste otpada nastale na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi u naselju Dobrovac. Prikupljaju se u kontejnerima 1100 i 5000 litara te odvoze specijalnim vozilima za prijevoz otpada po potrebi.
 • Odvojeno sakupljanje otpada i to Staklene ambalaže, papira i kartona, plastične ambalaže i tekstila, funkcionira na cijelom području Gradova Pakraca i Lipika uz pomoć postavljenih 30 setova “Zelenih otoka“ , a papir i karton od 01.01.2017. i u svakom domaćinstvu iz posebnog spremnika.
 • Papir i karton Komunalac d.o.o. Pakrac od 01.01.2017. sakuplja u svim domaćinstvima iz posebnih dodijeljenih spremnika od 60 lit (smeđe boje) samo za tu vrstu otpada. Kod stambenih zgrada postavljeni su kontejneri 660 lit i veće kante od 360 lit. Spremnici su dodijeljeni i zainteresiranim tvrtkama za odvojeno sakupljanje papira i kartona. Odvoz se vrši jedan put mjesečno po rasporedu iz dodijeljenih letaka u kojima je naznačen datum odvoza te što odlagati, a što ne u spremnik. Osim spremnika dodijeljenih svakom domaćinstvu, papir i karton se sakuplja i na “Zelenim otocima“ u  spremnicima 1100 litara plave boje .
 • Staklenu ambalažu sakuplja ovlašteni sakupljač Unija Nova Zagreb u svojim zelenim spremnicima u obliku zvona. Pražnjenje spremnika se obavlja 1xmjesečno ili po potrebi tj. narudžbi pražnjenja.
 • Plastičnu ambalažu sakuplja Komunalac d.o.o. Pakrac u svojim spremnicima 1100 litara žute boje.
 • Tekstil, odjeća, obuća sakuplja Komunalac d.o.o. Pakrac u tri (3) spremnika narančaste boje za tu vrstu otpada. Spremnici se nalaze u naselju Gaj (kod bivšeg sajmišta) te u Pakracu u ulicama Vukovarska i Aleja Kestenova.
 • Zaključno sa krajem 2017. godine sve posude sa otpadom namijenjene za prikupljanje miješanog komunalnog otpada dobile svoj RFID čip pomoću kojega će se evidentirati predaja posuda. Tako da sukladno novoj Uredbi o gospodarenju otpadom i stupanju na snagu Komunalac d.o.o. Pakrac je od 01.03. 2018. krenuo na novi način evidencije i naplate sakupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada po volumenu i broju predaja posuda.