Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Općenito o gospodarenju otpadom

Komunalac d.o.o. Pakrac tvrtka koja obavlja djelatnosti sakupljanja, prijevoza, obrade, zbrinjavanja i druge djelatnosti u sektoru gospodarenja otpadom na područjima Gradova Lipika i Pakraca.

 • Miješani komunalni otpad
 • Biorazgradivi otpad i bio otpad
 • Ostali otpad koji nije biorazgradivi
 • Otpad s pjeskolova i Ostatci na sitima i grabljama
 • Odvojeno sakupljanje otpada
 • Papir i karton
 • Staklena ambalaža

Grad Pakrac

Grad  Pakrac sa pripadajućim naseljima broji oko 7095 stanovnika dok Grad Lipik 5126 što je ukupno oko 12 221 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2021 god.)

U Gradu Pakracu od 7095 stanovnika njih 6947 obuhvaćeno je javnom uslugom gospodarenja otpada što znači da samo 148 stanovnika nije obuhvaćeno javnom uslugom.  Obuhvaćena naselja: Grad Pakrac, Badljevina, Batinjani, Donja Obrijež, Donji Grahovljani, Dragović, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Mali Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Prekopakra, Stari Majur, Španovica, Toranj, Veliki Banovac, Bučje. Naselja koja nisu obuhvaćena javnom uslugom: Branešci, Brusnik, , Cikote, Glavica, Koturić, Kričke, Mali i Veliki Budići, Ožegovci, Popovci, Rogulje i Tisovac.

Što znači da samo 2,09 % stanovništva Grada Pakraca nije obuhvaćeno javnom uslugom.

Grad Lipik

U Gradu Lipiku od 5126 stanovnika njih 5024 obuhvaćeno je javnom uslugom gospodarenja otpadom dok njih 106 nije obuhvaćeno javnom uslugom.

Obuhvaćena naselja: Grad Lipik, Antunovac, Brekinska, Brezine, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gaj, Japaga, Skenderovci, Strižičevac, Klisa, Kukunjevac, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci i Šeovica. Naselja koja nisu obuhvaćena javnom uslugom: Bjelanovac, Bujavica, Gornji Čaglić, Jagma, Korita, Kovačevac, Livađani i Subocka.

Što znači da samo 1,99 % stanovništva nije obuhvaćeno javnom uslugom.

U planu je proširenje usluge sakupljanja otpada u sva za to moguće ostvariva naselja.

Komunalac d.o.o. Pakrac u sustavu javne usluge gospodarenja otpadom ima 6740 korisnika.

Javna usluga je dostupna u sve dane osim subote, nedjelje i blagdana.

Komunalac d.o.o. Pakrac u sklopu gospodarenja otpada sakuplja, prijevozi i zbrinjava razne vrste otpada: – miješani komunalni otpad, – biorazgradivi otpad, – ostali otpad koji nije biorazgradiv, – otpad s pjeskolova, – ostatci na sitima i grabljama, – glomazni otpad, – papir i karton, – plastičnu ambalažu, – staklena ambalaža, – tekstilni otpad, – metalni otpad.

 • Miješani komunalni otpad je otpad nastao iz kućanstava, ugostiteljstva i privrede koji se sakuplja u posudama i spremnicima od 120 do 1100 litara. Prikuplja se svaki radni dan od ponedjeljka do petka sa dva specijalna vozila za prijevoz otpada IVECO ML, dok se iz kontejnera od 5000 litara i veće (industrije, tvrtke, groblja i sl.) odvozi po potrebi specijalnim vozilom za prijevoz kontejnera.

Korisnici usluge u kućanstvima miješani komunalni otpad predaju u zelenim čipiranim spremnicima pa se za njih mogu izvući razni statistički podatci.

Cilj je u narednom periodu što više je moguće smanjiti količine miješanog komunalnog otpada, na način da se što više otpada odvoji kroz odvojeno sakupljanje otpada, a i uvođenjem nekih novih načina odvojenog sakupljanja otpada.

 • Biorazgradivi otpad i bio otpad je  vrsta otpada koje smo do sada sakupljali na mjesnim grobljima te ga odvozili i zbrinjavaju po potrebi.

Prikupljaju se u kontejnerima od 5000 lit, sa specijalnim vozilom za odvoz kontejnera.

U narednom periodu plan je podizanje sakupljanja biorazgradivog otpada na veću razinu. Do sada je u svrhu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada na područjima Lipika i Pakraca podijeljeno preko 1000 komada kućnih kompostera koji će se i tokom 2023.god dodjeljivati svim zainteresiranim korisnicima. U planu je i uspostava sakupljanja za stambene zgrade te privredu kod korisnika koji će za tim imati potrebe.

U svrhu odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada Komunalac d.o.o. Pakrac je krajem 2022.g. nabavio stroj za usitnjavanje drvenog otpada, granja…. Korisnici usluga mogu granje iz rezidbe i sl. dovesti do reciklažnog dvorišta gdje će se sa strojem usitniti u svrhu brže razgradnje. Također Komunalac je u nabavi press kontejnera 10m3 za biorazgradivi otpad u kojega će privremeno skladištiti tu vrstu otpada do odvoza na zbrinjavanje u kompostanu ili bioplinsko postrojenje.

 • Ostali otpad koji nije biorazgradivi je  vrsta otpada koja se sakuplja na mjesnim grobljima (najčešće umjetno cvijeće i aranžmani, lampioni i sl…) te ga se odvozi i zbrinjavaju po potrebi.

Prikupljaju se u kontejnerima od 5000 lit, sa specijalnim vozilom za odvoz kontejnera.

 • Otpad s pjeskolova i Ostatci na sitima i grabljama su vrste otpada nastale na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi u naselju Dobrovac. Prikupljaju se u kontejnerima 1100 i 5000 litara te odvoze specijalnim vozilima za prijevoz otpada po potrebi.
 • Odvojeno sakupljanje otpada i to papira i kartona, plastične ambalaže i staklene ambalaže funkcionirala je na cijelom području Gradova Pakraca i Lipika uz pomoć spremnika na kućnom pragu (papir/karton i plastična ambalaža) i postavljenih 30  “Zelenih otoka“ (staklena ambalaža)
 • Papir i karton Komunalac d.o.o. Pakrac sakuplja u svim domaćinstvima iz posebnih dodijeljenih spremnika od 60 lit (smeđe boje) i plavih od 120 lit  samo za tu vrstu otpada. Kod stambenih zgrada postavljeni su kontejneri 660 lit, 1100 lit i veći spremnici od 360 lit. Spremnici su dodijeljeni i zainteresiranim tvrtkama za odvojeno sakupljanje papira i kartona. Odvoz kod domaćinstava se vrši jedan put mjesečno po rasporedu iz edukacijskih letaka, dok kod privrede koja ima veće količine jedan put tjedno. Plavi spremnici sa zelenih otoka su povućeni.
 • Staklenu ambalažu sakuplja ovlašteni sakupljač Unija Nova Zagreb u svojim zelenim spremnicima u obliku zvona. Pražnjenje spremnika se obavlja po potrebi tj. narudžbi pražnjenja.
 • Plastičnu ambalažu Komunalac d.o.o. Pakrac od 3.mj/2022.g.sakuplja u svim domaćinstvima i privredi na kućnom pragu iz žutih spremnika 120 lit, oko stambenih zgrada (žuti spremnici 1100 litara), mjesnim grobljima (lampioni – u žutim spremnicima) te pojedinih tvrtki prozirnu foliju putem jumbo vreća, dok su se žuti spremnici sa zelenih otoka povukli.
 • Glomazni otpad odvozi se po potrebi tj. pozivu korisnika usluge u sklopu sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Svaki korisnik ima u sklopu usluge pravo na jedan odvoz glomaznog otpada do 4m3 u godini dana. Do otvaranja reciklažnog dvorišta Pakrac glomazni otpad se odvozio na deponiju na zbrinjavanje, dok od otvaranjem Reciklažnog dvorišta Pakrac glomazni otpad dovozi se u poseban boks gdje se ručnim odvajanje sortira što je više moguće korisnog otpada (drvo, platika, metal, elektronika itd…)..
 • Odlagalište Komunalnog neopasnog otpad Crkvište

Sa završetkom sanacije odlagališta Crkvište (2019.god.) te dobivanjem svih dozvola za rad, otpad se na odlagalištu odlaže na legalan način po svim zakonskim okvirima.

Geodetskom snimkom odlagališnog prostora iz 6.mj. 2023.g. dobili smo izračun o 14.000 m3 (cca 9.000 tona) slobodnog kapaciteta za odlaganje otpada, što će biti sasvim dovoljno do otvaranja regionalnog centra Šagulje.

 • Reciklažno dvorište Pakrac

U Reciklažnom dvorištu Pakrac korisnici usluga gospodarenja otpada mogli su zbrinuti preko 50 vrsta otpada i predati povratnu ambalažu (plastika, metal, staklo)  i dobiti za nju povratnu naknadu od 0,07 €.

Osim zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu obavlja se ručno odvajanje glomaznog otpada, sortiranje i prešanje papira, kartona, plastične ambalaže te ostali poslovi vezani uz gospodarenje otpadom.

 • Vozila koja se koriste za gospodarenje otpadom:

Za prijevoz otpada iz kanti, vreća i kontejnera do 1100 lit

– Spec. vozilo za prijevoz otpada  IVECO ML

– Spec. vozilo za prijevoz otpada  IVECO ML

– Teretno vozilo sa sandukom       IVECO DAILY

Za prijevoz kontejnera od 4 m3 – 10 m3 lit

– Spec. vozilo za prijevoz otpada  IVECO ML

– Spec. vozilo za prijevoz otpada sa kranom IVECO ML

Odlagalište

 • Kompaktor za sabijanje otpada
 • Rovokopač JCB 3 cx


Skip to content