Cijena prirodnog plina

KRAJNJI KUPCI JAVNE USLUGE OPSKBRE PLINOM (KUĆANSTVO)

KRAJNJI KUPCI KOJI NE KORISTE JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM (PODUZETNIŠTVO)

Cijene 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskbre formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Komunalac d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4 i čl 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).