Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova energetske obnove


Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova energetske obnove

Poziv na dostavu ponuda

za izvođenje radova

energetske obnove 11 višestambenih zgrada u Lipiku

 

 

 

 

 

 1. PREDMET NABAVE:

Izvođenje radova energetske obnove 11 višestambenih zgrada u Lipiku.

2. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku preporučenom pošiljkom na adresu: Komunalac d.o.o., Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za izvođenje radova energetske obnove višestambenih zgrada u Lipiku – NE OTVARAJ“. Presliku ponude istovremeno dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Lipička razvojna i turistička agencija Lira d.o.o., Staklanska ulica 2A, 34551 Lipik s dodatnom naznakom „PRESLIKA“.

Rok za dostavu ponuda je 18. kolovoza 2016. g. do 15:00 sati.

Ponuda mora obuhvatiti energetsku obnovu svih višestambenih zgrada.

Obvezan sadržaj ponude za natječaj:

– naziv / ime ponuditelja, sjedište, OIB

– ispunjen troškovnik (točka 5.)

– potrebne dokaze sposobnosti iz točke 3.

– rok izvođenja radova

– rok i način plaćanja

3. POTREBNI DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA (SASTAVNI DIO PONUDE):

  1. Izvadak iz sudskog registra
  2. Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitaka) za zadnje 2 poslovne godine
  3. BON2/ SOL2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)
  4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva
  5. Popis radova energetske obnove višestambenih zgrada izvedenih u protekle tri godine s kontakt podacima naručitelja

Svi dokumenti koje ponuditelji dostavljaju mogu biti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Prije sklapanja ugovora naručitelj može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi.

4. ODABIR PONUDITELJA IZVRŠIT ĆE SUVLASNICI POJEDINE VIŠESTAMBENE ZGRADE

Obavijest o odabiru dostavit će se u roku 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

5. JAMSTVA

  1. Odabrani ponuditelj je dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos 10% vrijednosti ugovora s PDV-om. Jamstvo se dostavlja u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ s rokom valjanosti 45 dana dužim od roka izvođenja radova.
  2. Odabrani ponuditelj je dužan prije ispostavljanja okončane situacije – računa dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos 10% vrijednosti izvedenih radova s PDV-om. Jamstvo se dostavlja u obliku bankarske garancije koja mora biti bezuvjetna „na prvi poziv“ i „bez prigovora“s rokom valjanosti 45 dana dužim od jamstvenog roka.

 6. PREUZIMANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I TROŠKOVNIKA TE OSTALE INFORMACIJE:

 

TROŠKOVNICI:

Slavonska 32

Slavonska 36

Slavonska 38

Udinska 2

Vukovarska avenija 1

Vukovarska avenija 2

Vukovarska avenija 3

Vukovarska avenija 4

Vukovarska avenija 5

Vukovarska avenija 6

Vukovarska avenija 9

 

IZVODI IZ GLAVNOGA PROJEKTA:

Slavonska 32

Slavonska 36

Slavonska 38

Udinska 2

Vukovarska avenija 1

Vukovarska avenija 2

Vukovarska avenija 3

Vukovarska avenija 4

Vukovarska avenija 5

Vukovarska avenija 6

Vukovarska avenija 9

 

Kontakt osoba za sve ostale informacije: Adriano Baškiera, bacc.el.ing., tel.:  034/411-225, e-pošta: adrianob@komunalac-pakrac.hr.

 

U Pakracu, 09.08.2016.