Odlagalište

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA “CRKVIŠTE“ PAKRAC

Lokacija odlagališta “Crkvište” nalazi se na istoimenom brežuljku na istočnoj padini Pakračke gore na oko 260 m nad morem u neposrednoj blizini grada Pakraca.

Teren na tom području pokriven je gustom šumom i vjerojatno debelim pedološkim pokrivačem. Odlagalište je smješteno neposredno uz državnu prometnicu D-5 kojom su Lipik i Pakrac povezani s Daruvarom i dalje prema sjeveru.

Udaljenost predmetnog odlagališta od središta grada Pakraca je oko 4 km, a od grada Lipika oko 7 km. Najbliža naseljena mjesta ovom odlagalištu su naselje Majur udaljeno oko 1.5 km, te naselja Omanovac i Kusonje koji su od istog udaljeni oko 2 km. Odlagalište se koristi od 1989.g; za odlaganje komunalnog otpada iz spomenutih gradova i pripadajućih naselja. Ukupna površina prekrivena komunalnim otpadom na lokaciji Crkvište je oko 1,2 ha i  na njoj je odloženo oko  55.583,00  t  otpada.

Ulaz na odlagalište je sa zapadne strane, a dolazi se internom prometnicom koja je spojena na županijsku cestu Pakrac-Daruvar.

Na odlagalište otpada Komunalac d.o.o. Pakrac ima dozvolu za dovoz i zbrinjavanje sljedećih vrsta otpada:

  • Miješani komunalni otpad
  • Biorazgradivi otpad
  • Otpad koji nije biorazgradivi
  • Otpad s pjeskolova
  • Ostatci na sitima i grabljama
  • Glomazni otpad

Sanacija odlagališta

2005.godine Fond za zaštitu okoliša donio je odluku o sufinanciranju sanacije odlagališta te se 2006. god krenulo u izradu Glavnog projekta za projekt sanacije odlagališta te ishođenje ostalih uvjeta i dozvola.

Tek 2014. god. stvoreni su svi uvjeti te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje suglasnost za raspisivanje natječaja i odabir izvođača radova, stručnog i projektantskog nadzora.

Natječaj završava početkom 2016. godine te se tada odabire izvođač radova, stručni nadzor i projektantski nadzor i to:

Izvođač radova: Radnik d.d. Križevci / Koming d.o.o. Koprivnica

Stručni nadzor: Cip d.o.o. Virovitica

Projektantski nadzor: Ecoina d.o.o. Zagreb

 

Krajem 2. mjeseca 2016.god. potpisani su ugovori sa izvođačem radova i stručnim nadzorom te su isti uvedeni u posao.

Radovi su krenuli početkom mjeseca travnja. U projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada Crkvište , obuhvaćeno je: sanacija starog deponiranog otpada, otvaranje nove kazete za deponiranje novih količina otpada te izgradnja reciklažnog dvorišta.

Sredinom 2018.g. u planu je završetak radova te dobivanje uporabne dozvole za novi odlagališni prostor koji bi trebao imati kapacitet zaprimanja otpada do 2022.g. od kada bi se odlagalište trebalo u potpunosti zatvoriti, a sav otpad odvoziti na to predviđen regionalni centar za gospodarenje otpadom.

Slika 1. Odlagalište prije početka sanacije

slika