Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) , Komunalac d.o.o. Pakrac dana 08. siječnja 2015.god. donosi

P R A V I L N I K

O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnih sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn za koje, sukladno članku 18 stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN BR. 90/11, 83/13 i 144/13) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Članak 2.

Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn, naručitelj provodi, u pravilu, izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– ime i prezime, odnosno tvrtka i sjedište osobe s kojom će se zasnovati obavezno pravni odnos

– predmet nabave-vrsta robe, radova ili usluga

– specifikacija jedinica mjere, količine i cijene

– potpis i pečat ovlaštene osobe

Članak 3.

Kod nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn upravno tijelo nadležno za provođenje postupaka javne nabave može zatražiti više ponuda od strane gospodarskih subjekata.

 Članak 4.

Kod nabave roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn, odnosno nabave radova od 70.000,00 kn do 500.000,00, upravno tijelo nadležno za provođenje postupaka javne nabave, u pravilu, dužno je prikupiti više ponuda, usporediti pristigle ponude i odgovornoj osobi naručitelja predložiti odabir one koja najbolje ispunjava svrhu nabave ili ima najnižu cijenu.

U smislu stavka 1. ovog članka ovlaštena osoba za provođenje postupaka javne nabave obvezno sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te prijedlog ugovora.

Članak 5.

Odredba iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika koja se odnosi na prikupljanje ponuda ne primjenjuje se:

– ukoliko je pružatelj usluge pravna ili fizička osoba čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, javnobilježničke, konzervatorske, odvjetničke, usluge obrazovanja i sl. usluge),

– u slučaju kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt te

– u slučaju nabave koja zahtjeva hitnost.

Članak 6.

Nabavu roba, radova i usluga po ovom Pravilniku za sva upravna tijela provodi upravno tijelo nadležno za provođenje postupaka javne nabave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 50/2015

Pakrac, 08.01.2015. godine

 

                                                                              Direktor:

                                                                                                              Zdravko Vostri